Algemene voorwaarden WTD-machinebouw | download

Artikel 1. Opdrachtgever en WTD-Machinebouw; leveringen en betalingen
1.1 Onder opdrachtgever wordt verstaan degene die de opdracht heeft gegeven; onder WTD-Machinebouw degene die de opdracht heeft ontvangen.
1.2 Alle leveringen worden geacht te zijn geschied ter plaatse waar WTD-Machinebouw is gevestigd.
1.3 Alle betalingen dienen aldaar te geschieden.
1.4 De voorwaarden worden geacht deel uit te maken van iedere overeenkomst tussen opdrachtgever en WTDMachinebouw, tenzij hiervan uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken. De voorwaarden zijn bij het aangaan van de overeenkomst bekend bij beide partijen.
1.5 Bij samentreffen van de door de opdrachtgever gebezigde uniforme inkoopvoorwaarden en de onderhavige leveringsvoorwaarden zullen de laatste prevaleren.
1.6 Geldigheid Algemene Voorwaarden. Alle eerder gehanteerde algemene voorwaarden van WTD-Machinebouw komen te vervallen. Uitsluitend is geldig de algemene voorwaarden vastgesteld op 1-7-2008. Algemene voorwaarden zijn tevens geldig op de hieronder genoemde website www.wtd-machinebouw.nl.

Artikel 2. Offertes
2.1 Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2.2 Bij samengestelde prijzen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
2.3 Wanneer slechts voor een gedeelte van het uit te voeren of te vervaardigen werk modellen, kopij e.d zijn overgelegd, is WTD-Machinebouw niet gebonden aan de voor het geheel opgegeven prijs, indien zou blijken dat het niet getoonde gedeelte naar verhouding meer arbeid vereist dan het wel getoonde.
2.4 Indien na een gevraagde offerte de opdracht uitblijft, kunnen de kosten van de offerte in rekening worden gebracht.

Artikel 3. Honorarium, kosten, tarieven
3.1 De honorering berust op uurtarieven, tenzij een andere wijze van beloning is overeengekomen. Het geldende uurtarief is opgenomen in de overeenkomst.
3.2 Noodzakelijke reis- en administratiekosten zoals telefoon-, telefax-, porto-, kopieer- en drukkosten en kosten van derden die noodzakelijk en volgens de overeenkomst in het kader van de opdracht door de freelancer worden gemaakt, worden naast de uurtarieven afzonderlijk in rekening gebracht.
3.3 Voor zover niet uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn bedragen altijd exclusief verschuldigde omzetbelasting.
3.4 De opdrachtgever zal kosten van derden welke worden gemaakt door WTD-Machinebouw in het kader van de opdracht, rechtstreeks aan de betreffende derde voldoen. Verloopt betaling aan derden via WTD-Machinebouw, dan is deze gerechtigd een voorschot op de kosten te verlangen. Ook is hij gerechtigd tot het door berekenen van een toeslag voor administratiekosten.
3.5 Declaraties van het verschuldigde honorarium en overige kosten worden tweewekelijks gedaan.
3.6 Bij opdrachten welke binnen een week worden afgerond, volgt de declaratie na beëindiging van de werkzaamheden. Een voorschot op het honorarium en de kosten kan worden overeengekomen. Kosten van derden kunnen bij ontvangst van facturen van derden onmiddellijk worden doorberekent aan de klant.
3.7 WTD-Machinebouw verplicht zich een verantwoording van uren en kosten bij te houden en op verzoek van de opdrachtgever ter inzage beschikbaar te stellen. Deze verplichting geldt slechts dan, indien niet op basis van een overeengekomen vaste vergoeding wordt gewerkt. Indien uitdrukkelijk overeengekomen ontvangt WTD-Machinebouw in afwijking van art. 3 een beloning voor zijn diensten overeenkomstig de bij de overeenkomst gevoegde begroting. Meer of minder kosten zijn voor WTD-Machinebouw.

Artikel 4. Wijziging in de opdracht
4.1 Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht van welke aard dan ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht. Veranderingen welke daarentegen vermindering van kosten ten gevolge hebben, zullen aanleiding geven tot dienovereenkomstig in rekening brengen van een lager bedrag dan is overeengekomen.
4.2 Door de opdrachtgever na het verstrekken van de opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering van de opdracht moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan de freelancer ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging der wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.
4.3 Wijzigingen in een reeds verstrekte opdracht aangebracht, kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijk overeengekomen levertijd door de freelancer wordt overschreden; in dat geval is art. 13 van overeenkomstige toepassing.

Artikel 5. Eigendommen van de opdrachtgever
5.1 Omtrent bewaring en gebruik, bewerking en verwerking van zaken die hem door of vanwege de opdrachtgever zijn toevertrouwd, moet WTD-Machinebouw dezelfde zorg aanwenden die hij dienaangaande omtrent zijn eigen zaken aanwendt.
5.2 Onverminderd het in het vorige lid en elders in deze leveringsvoorwaarden bepaalde, draagt de opdrachtgever het risico voor bedoelde zaken. Indien hij bedoeld risico gedekt wil zien, dient hij voor eigen rekening voor verzekering zorg te dragen.

Artikel 6. Eigendommen van de freelancer
6.1 Schetsontwerpen, presentatiemodellen en/of originele beelddragers, zoals drukwerkoriginelen, positief- en negatieffilms, foto’s, alsmede moederbanden op magnetische dragers (video en audio), blijven te allen tijde in eigendom van WTD-Machinebouw.
6.2 Bij beschadiging of teniet gaan van de aan opdrachtgever beschikbaar gestelde zaken als bedoeld in het vorige lid, wordt de schade onverminderd het recht verdere kosten en interesten te vorderen, in rekening gebracht.

Artikel 7. Verzending en transport van het uitgevoerde werk
7.1 Bij franco levering wordt steeds de goedkoopste wijze van verzending gevolgd, tenzij vooraf anders is overeengekomen.
7.2 Bij elke ander wijze van verzending zijn de meerkosten voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 8. Vertrouwelijke informatie
WTD-Machinebouw is verplicht alle informatie, bedrijfsgegevens, gegevensbestanden van de opdrachtgever en overige bij de uitoefening van zijn werkzaamheden ter kennis komende vertrouwelijke gegevens zorgvuldig te bewaren en geheim te houden.

Artikel 9. Betaling
9.1 Betaling dient te geschieden zonder aftrek van enige korting en, indien niet anders is overeengekomen, binnen 21 dagen na factuurdatum.
9.2 WTD-Machinebouw is, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie, gerechtigd om vóór de aflevering voldoende zekerheid voor de betaling te verlangen en de afwerking van de opdracht te staken indien deze zekerheid niet kan worden gegeven.
9.3 Bij afwijking van de betalingstermijn zal de opdrachtgever over het factuurbedrag een rente in rekening worden gebracht overeenkomend met de wettelijke rente. Delen van maanden worden voor de berekening van de wettelijke rente in aanmerking genomen als volle maanden.
9.4 De eigendom der goederen en rechten blijft van WTD-Machinebouw en gaat eerst, voor zover bedongen, over op de opdrachtgever op de dag waarop deze de verschuldigde hoofdsom, renten, kosten en schadevergoedingen ter zake van de geleverde goederen, waaronder begrepen die van voorafgaande leveringen, zal hebben voldaan.
9.5 Voor opdrachten, welke een lange bewerkingstijd vereisen, kan deelbetaling worden verlangd. Deze deelbetalingen dienen vooraf te worden overeengekomen.
9.6 Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, met betrekking tot de invordering van de door de opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde bedragen gemaakt, zijn voor rekening van de opdrachtgever; deze bedragen tenminste 20% van het verschuldigde bedrag.

Artikel 10. Retentierecht/verhaal
Als WTD-Machinebouw goederen van de opdrachtgever onder zich heeft, is hij gerechtigd die goederen onder zich te houden ter voldoening van alle kosten die WTD-Machinebouw besteed heeft ter uitvoering van opdrachten van diezelfde opdrachtgever, onverschillig of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of op andere goederen van de opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld. Het recht tot retentie heeft WTD-Machinebouw ook in geval de opdrachtgever in staat van faillissement komt te verkeren, bij overlijden van de opdrachtgever dan wel in geval de opdrachtgever onder curatele wordt gesteld.

Artikel 11. Deellevering
Iedere deellevering, waaronder mede wordt verstaan de levering van onderdelen van een samengestelde opdracht, kan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. Art. 9 lid 1 van deze voorwaarden is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 12. Verzuim van de opdrachtgever
Indien de voortgang in de uitvoering of de levering van het werk door verzuim van de opdrachtgever of door overmacht aan zijn zijde wordt vertraagd, kan door de freelancer het volledig overeengekomen bedrag in rekening worden gebracht, waaronder begrepen de reeds gemaakte kosten van de voor deze opdracht bestemde materialen onverminderd zijn recht verdere kosten, schade en interesten te vorderen.

Artikel 13. Overschrijding leveringstermijn
De overeengekomen leveringstermijnen zijn steeds als approximatief en nimmer als fatale termijnen aan te merken, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 14. Annuleringen
Indien de opdrachtgever de opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan WTD-Machinebouw alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten (kosten van voorbereiding, opslag, provisie e.d.) te vergoeden en indien WTD-Machinebouw zulks wenst, de voor de uitvoering van deze opdracht bestemde materialen en halffabrikaten voor zijn rekening te nemen tegen de door WTD-Machinebouw in zijn calculatie opgenomen prijzen; alles onverminderd het recht van WTD-Machinebouw op vergoeding wegens winstderving, zomede van de overige uit de annulering voortvloeiende kosten, schaden en interesten.

Artikel 15. Afname
15.1 Tenzij anders is overeengekomen, dient de opdrachtgever verplicht direct na gereedkomen van de uitgevoerde opdracht deze in ontvangst te nemen.
15.2 Indien als gevolg van verzuim de opdracht na het gereedkomen geheel of gedeeltelijk door de freelancer moet worden opgeslagen, kunnen de hiermee gemoeide kosten aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 16. Klachten
16.1 Klachten dienen schriftelijk te geschieden binnen 14 dagen na op- of aflevering van de opdracht.
16.2 Klachten als bedoeld in het vorige lid zijn slechts mogelijk voor zover de opdrachtgever het geleverde niet in gebruik heeft genomen, heeft be- of verwerkt, of op andere wijze daarover heeft beschikt.
16.3 De aansprakelijkheid van WTD-Machinebouw uit hoofde van enige overeengekomen leverantie is beperkt tot het met de opdracht gemoeide bedrag.
16.4 Indien niet anders schriftelijk is overeengekomen, mag WTD-Machinebouw voor ondeugdelijk werk goed werk leveren.
16.5 WTD-Machinebouw is niet aansprakelijk voor de gevolgen van fouten in opdracht, modellen of materialen, die door de opdrachtgever zijn verstrekt.

Artikel 17. Aansprakelijkheid
17.1 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor vervolgschade.
17.2 Niet voor vergoeding in aanmerking komt: A) bedrijfsschade waaronder bijvoorbeeld stagnatieschade en gederfde winst. B) opzichtschade. Onder opzichtschade wordt onder andere verstaan schade die door of tijdens de uitvoering van het aangenomen werk wordt toegebracht aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar gewerkt wordt. C) schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen.
17.3 De opdrachtnemer is gehouden de opdrachtnemer juiste informatie te verschaffen op straffe van verval van elke aanspraak, hoe ook genaamd en uit welken hoofde ook, jegens de opdrachtnemer. De opdrachtnemer vrijwaart de opdrachtgever voor aanspraken van derden indien hij voormelde verplichting niet is nagekomen.
17.4 Voor de opdrachtgever geld een eigen risico van €1000,- per aanspraak van zaakschade.
17.5 De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een opdracht, is steeds beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.
17.6A Bij zaakschade door brand en/of ontploffing en de gevolgschade daarvan is een eigen risico voor de opdrachtgever van toepassing van €50.000,- per aanspraak als de schade in verband staat met brandgevaarlijke werkzaamheden bij de opdrachtgever.
17.6B Voor zaakschade door brand en/of ontploffing en de gevolgschade daarvan is een eigenrisico voor de opdrachtgever van toepassing van €100.000,- als de schade in verband staat met brandgevaarlijke werkzaamheden op of aan daken, zoals dakdekken.
17.7 Er wordt geen dekking verleend bij aansprakelijkheid voor schade aan opgeslagen producten in koelruimten als gevolg van door de opdrachtnemer geleverde zaken en/of verrichte diensten.
17.8 Zaakschade die is ontstaan in verband met werkzaamheden ten behoeve van, aan of in motorrijtuigen, luchtvaartuigen en vaartuigen zijn niet te verhalen op de opdrachtnemer.

Artikel 18. Overmacht
Ziekte en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van de opdrachtnemer ontslaat de opdrachtnemer van het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn of van zijn leveringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, schaden en interesten kan doen gelden. In geval van overmacht zal de freelancer daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft na ontvangst van deze mededeling gedurende acht dagen het recht de opdracht schriftelijk te annuleren, echter onder de verplichting om van de opdrachtnemer af te nemen en hem te vergoeden het uitgevoerde gedeelte van de opdracht.

Artikel 19. Prijswijzigingen
19.1 Wijzigingen van prijzen van materialen en/of halffabricaten benodigd voor de opdracht, welke intreden na aanvaarding van de opdracht, kunnen aan de opdrachtgever worden doorberekend. Onder prijswijzigingen worden begrepen verandering van lonen en sociale lasten.
19.2 Verrichte werkzaamheden worden, indien de uitvoering van de opdracht zich uitstrekt over een langere periode dan een maand, tussentijds in rekening gebracht. De opdrachtnemer is gerechtigd het overeengekomen uurtarief jaarlijks ingaande 1 januari van elk nieuw jaar aan te passen met eenzelfde percentage als de aanpassing van het bij de opdrachtnemer gehanteerde standaard uurtarief.

Artikel 20. Auteursrecht, industrieel eigendomsrecht en reproductierecht
20.1. Door het verstrekken van een opdracht tot gebruik, verveelvoudiging of reproductie van door de Auteurswet of enig industrieel eigendomsrecht beschermde zaken, verklaart de opdrachtgever, dat geen inbreuk op het auteursrecht of industrieel eigendomsrecht aan derden wordt gemaakt en vrijwaart hij WTD-Machinebouw in en buiten rechte voor alle gevolgen uit het gebruik, de verveelvoudiging of reproductie voortvloeiende.
20.2 Alle intellectuele eigendomsrechten van door WTD-Machinebouw ontworpen c.q. tot stand gebrachte schetsen, tekeningen, litho's, foto's, films, modellen e.d. blijven bij hem berusten. En blijven eigendom van WTD-Machinebouw.
20.3 Auteursrechten zijn in de kosten der ontwerpen niet begrepen.
20.4 De opdrachtgever ontvangt van WTD-Machinebouw een licentie voor het gebruik van auteursrechtelijk beschermde werken, die door WTD-Machinebouw in de uitvoering van een opdracht ten behoeve van de opdrachtgever worden gemaakt. Deze licentie geldt slechts zolang de opdrachtgever voldoet aan de financiële verplichtingen, die verband houden met de beschikbaarstelling van het auteursrechtelijk beschermde werk. De licentie geldt uitsluitend voor gebruik van het betreffende werk door de opdrachtgever zelf, of voor zijn rechtsopvolgers. Gebruik door derden is niet toegestaan dan na schriftelijke toestemming.
20.5 Het is de opdrachtgever en/of derden niet toegestaan om wijzigingen aan te brengen aan een door hem reeds eerder goedgekeurd of reeds in gebruik zijnde model, ontwerp, foto enzovoort, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de freelancer.

Artikel 21. Beëindiging door WTD-Machinebouw
21.1 De opdrachtgever zal zonder nadere aankondiging geacht worden in toerekenbaar verzuim te zijn: - in geval hij enige verplichting uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; - bij faillissement of surseance van betaling van hemzelf dan wel zijn onderneming; - bij liquidatie van zijn bedrijf;
21.2 WTD-Machinebouw heeft in de gevallen, genoemd in het voorgaande lid, het recht zonder sommatie en/of rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

Artikel 22. Toepasselijk recht
22.1 Op alle rechten, verplichtingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
22.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter binnen Nederland.

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Middelburg d.d. 22 juli 2008.
algemene voorwaarden